Telefon
WhatsApp
Çevre, İSG, Kalite Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri

Kallite Yönetim Sistemi Ts en iso9001; Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarış içerisine sürmüştür. Müşteriler artık daha bilinçli, daha bilgili hale gelmiş ve müşteri beklentileri en üst seviyeye ulaşmıştır. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ancak tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal üretiminin veya hizmetin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu sebeple tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadarki tüm aşamaları da kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması olmazsa olmaz şart haline gelmiştir.

TS EN ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

Çevre Yönetim Sistemi (TS EN ISO 14001)

Günümüzde kuruluşlar çevreden elde edilen doğal kaynakları verimli kullanmayı fazla önemsemeyen, üretim sonucu ortaya çıkan katı atıkları, kirli suları, emisyonları hiçbir filtreleme işleminden geçirmeden çevreye bırakan bir anlayıştan, doğal kaynaklar açısından dünyanın sınırlarına yaklaşıldığını fark eden, atıkları geri dönüştürmek veya yeniden kullanmak konusunda hassas davranan, üretimde çevre dostu temiz teknolojiler kullanan ve çevrenin korumasını sadece yasalar gerektirdiği için değil, bir felsefe olarak benimseyen bir anlayışa doğru geçmektedirler. Çevrenin korunması konusunda tüketicilerden gelen talepler de kuruluşları çevreye karşı daha duyarlı olmaya yönlendirmektedir.

Bu amaçla oluşturulmuş ISO 14000 Standardı Serileri, kuruluşlarda çevre yönetimi konusunda yol gösterici bir rol üstlenmekte ve kuruluşların çevresel performanslarını iyileştirmelerine yardım etmekte, yasal düzenlemelere uyumlarını kolaylaştırmakta, toplumdaki imajlarını iyileştirmelerine yardımcı olmakta ve işletme kültürlerinin çevre sorunlarına daha duyarlı hale gelmesini hızlandırmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (TS (OHSAS) 18001)

Günümüzde sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ülkelerde sanayide çalışanların sayısındaki hızlı artış ile birlikte çalışanların bir takım sağlık ve iş güvenliği sorunları meydana gelmiştir. Bu sebeple, sanayileşmiş ülkeler iş sağlığı ve güvenliği konusunda ciddi çabalar harcamak zorunda kalmışlardır. Bu ülkelerin hemen hemen hepsi iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en düşük düzeyde tutmak için çabalamakta ve bu konuda eğitim ve kontrole önem vermekte, ayrıca bu konuyla ilgili olarak işyerlerinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla işyerlerini yoğun denetim altında tutmaktadırlar.

Ayrıca, kuruluşlarda sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması yasal gerekliliğinde ötesinde çalışanların mutluluğu ve motivasyonu açısından büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğinin sağlanması iş performansının yükselmesini ve verimliliğin artmasını sağlamaktadır. Bu sebeple oluşturulmuş İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının oluşturulması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesinin sağlanması açısından kuruluşlar için önemlidir. Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

 

Yönetim Sistemleri Eğitim Hizmetlerimiz

- TS EN ISO 9001 + TS EN ISO 14001 + TS (OHSAS) 18001 – Entegre Yönetim Sistemleri Genel Bilgilendirme Eğitimleri

- TS EN ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemi Genel Bilgilendirme Eğitimleri

- TS EN ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Hazırlama Eğitimleri

- TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Genel Bilgilendirme Eğitimleri

- TS (OHSAS) 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Genel Bilgilendirme Eğitimi

- TS EN ISO 14001 + TS (OHSAS) 18001 – Risk Analizi ve Değerlendirmesi Eğitimi

- TS EN ISO 19011 - İç Tetkikçi Eğitimi

TEKLİF FORMU